Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam
Chuyên gia “Giải mật tiềm thức” – tiếp xúc trực tiếp với tầng trí huệ của linh hồn
giải quyết cả các vấn đề từ tiền kiếp & nghiệp báo

KHOÁ HỌC ĐẶC BIỆT

THÔNG TIN BÁO CHÍ